رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

نگاهی گذرا به تحولات آینده جمعیت ایران

آهنی مدیر کل مدیرت بحران استانداری
24 بهمن, 1393 - 16:16 -- روابط عمومی

نگاهی گذرا به تحولات آینده جمعیت ایران

نگاهی گذرا به تحولات آینده جمعیت ایران

چرا دیگر 2 تا بچه کافی نیست؟
نگارنده : علی محمد آهنی

مقدمه:
 جمعیت همواره ازمهمترین ارکان جوامع انسانی و زیربنای شکل گیری تمدن هابوده ، پیوسته اقتدار   اقوام و حتی کشور ها به مؤلفه هایی مانند وسعت سرزمین ، ظرفیت های در اختیار و تعداد جمعیت  قابل ارزیابی وکشور های پر جمعیت عموما موفق به حفظ استقلال خود بوده اند.
این رویکرد سالهاست از سوی سلطه گران جهانی خصوصا امریکا وعلی الخصوص  رژیم منحوس صهیونیستی تعقیب میشوداما با سیمای بشر دوستانه و خیر خواهانه !! و البته توسط سازمانهای بین المللی نظیر سازمان بهداشت جهانی و یونیسف و.... (جمعیت ایران افزایش یا کاهش –شورای عالی انقلاب فرهنگی 1393)
از طرف دیگر واقعیت های تاریخی نشان میدهد که زیر بنای شکل گیری برنامه های تنظیم خانواده با دلایل بظاهر منطقی مورد توجه وحمایت قدرت های بزرگ جهانی   وبا رنگ ولعاب خیر خواهانه !  ورفاهی ! و حتی توسعه ای ! تلاش برای کاهش جمعیت کشور های دیگر و مهمتر از آن پیر سازی ساختار جمعیتی کشور های هدف است.
 جمعیت کشورمان در دوره های قبل وبعد از انقلاب با اعمال سیاستهای کاهش جمعیت دچار تغییرات قابل توجهی شده که بنا به نظر صحبنظران بزودی از ساختار سنی جوان فعلی بسوی سالخوردگی شتابان پیش میرود به نحوی که با رشد متوسط  تا پنجاه سال دیگر به حدو 79 میلیون نفر با شاخص سالخوردگی 36.9  در صد وتا سال 1480 شمسی به 62 میلیون نفر با شاخص سالخوردگی 47.5 در صد کاهش خواهد یافت.)جمعیت  ایران افزایش یا کاهش –شورای عالی انقلاب فرهنگی 1393)
پس از فرمایشات رهبر عالیقدرمان در خصوص جمعیت وهشدار های جدی که  نسبت به تغییرات جمعیتی در سال 91 و سپس مکررا  در سالهای بعد دادند اینجانب نیز بنظرم رسید  باختصار نکاتی را در این زمینه تقدیم کنم.